Neziskové organizace
Neziskové organizace přestanou být nechtěnou Popelkou

Neziskové organizace, občanské spolkové aktivity a profesní organizace aktivně zapojují občany do věcí veřejných a doplňují veřejnou správu v oblastech, kam často nedohlédne nebo dosáhne s obtížemi. Lidé v neziskových organizacích se mnohdy zabývají tématy, na která nejsou peníze nebo není vůle je řešit. Vytvářejí tak protiváhu proti málo funkčním nebo příliš byrokratickým řešením.

Současná situace a hlavní problémy

 • Občané Libereckého kraje mají jen slabé povědomí o činnosti neziskových organizací působících na jeho území. Neziskovky přitom zajišťují důležitou síť sociálních a zdravotních služeb, mimoškolní práci s dětmi a mládeží, podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu, péči o životní prostředí. Především ale sdružují a propojují lidí za veřejně prospěšným účelem.

 • Grantové programy na činnosti, které zajišťují neziskovky, jsou málo spjaty s prioritami rozvoje kraje a specifiky jednotlivých míst a regionů, rozdělované peníze by při lepším zacílení programů přinesly větší efekt.

 • Nejsou vypisovány víceleté granty, což komplikuje situaci subjektům, které se zabývají kontinuální činností nebo organizují významné akce připravované se značným předstihem. Nemožnost dlouhodobého plánování vede k nižší efektivitě (množství času a energie, které spotřebovává každoroční zajišťování financí).

 • Roste administrativa (výkazy, dublování dokladů, které si státní nebo samosprávné organizace mezi sebou mohou předat, bazírování na byrokratických detailech apod.).

 • Častým problémem zaměstnanců neziskovek je vyhoření - únava, práce na hranici lidských sil (práce mnohdy ve vlastním volném čase bez nároku na odměnu, nechybí nadšení, ale panuje obava z vyčerpání, demotivace).

 • Dalším demotivačním faktorem je permanentní nutnost obhajovat svoji existenci a poslání (neziskovky se potýkají s názorem, že odčerpávají peníze na „podivné“ nebo zbytečné aktivity).

 • Málo funguje pomocný servis krajské samosprávy s vyhledáváním, přípravou a administrativou projektů, naopak jsou často vytvářeny zbytečné administrativní překážky.

Jak to chceme změnit?

 • Zavedeme možnost víceletého financování činnosti neziskových organizací, které významně a dlouhodobě poskytují potřebné služby a realizují aktivity přínosné pro náš kraj.

 • Vytvoříme fond pro podporu evropských a mezinárodních projektů neziskových organizací, u nichž je nutné jejich předfinancování, aby se tyto zdroje staly v dalších letech dostupné nejen pro finančně silné žadatele.

 • Přehodnotíme podmínky přidělování grantů podle priorit kraje, potřeb žadatelů a odlišností jednotlivých míst.

 • Spoluúčast žadatelů budeme požadovat v minimální výši, podle typu podporované akce.

 • Pro zlepšení kvality rozhodování budou dopředu nastavena jasná hodnoticí kritéria, hodnoticí komise nesmí být politické, ale odborné.

 • Podpoříme tzv. sociální podnikání neziskových organizací, aby si do budoucna dokázaly část peněz potřebných na svoji činnost vydělat přímo.

 • Podpoříme rozvoj a profesionalizaci činnosti Asociace neziskových organizací Libereckého kraje, aby mohla poskytovat odbornou, materiální a další podporu neziskovým organizacím a aktivitám v našem kraji a být respektovaným partnerem pro vedení kraje.

 • Budeme pořádat bezplatná školení a semináře pro pracovníky NNO, napomůžeme se zvyšováním jejich kvalifikace.

 • Vytvoříme právní poradnu, která NNO poradí s různými úkony (např. podání na obchodní rejstřík či orgány státní správy), s přípravou výročních zpráv, s orientací v novém občanském zákoníku, poskytne jim vzorové smlouvy apod.

 • Cílem je, aby NNO konaly to, k čemu byly založeny, a nemusely se zahlcovat „papírováním“, studováním zákonů a být ve věčné obavě, zda daný formulář vyplnily správně.

 • Realizaci některých činností například v sociální a kulturní oblasti, v ochraně životního prostředí apod. mohou od orgánů kraje převzít neziskovky a provozovat je efektivněji, levněji a kvalitněji.

 • Financování vybraných malých a středních projektů mohou od orgánů kraje převzít osvědčené nadace s úspěšnou historií.

 • V grantových programech poskytneme větší prostor pro odpovídající mzdové ohodnocení pracovníků NNO. Připravíme přehled doporučených mezd a ten budeme respektovat při vyhodnocování žádostí o granty a dotace.

 • Podpoříme budování zázemí pro činnost NNO (setkávací centra, nestátní zdravotnická zařízení, centrum dobrovolných záchranářů, klubovna, táborová základna, obnova expozic, …).

 • Napomůžeme s budováním partnerských vztahů s veřejnou správou, podnikatelskými subjekty, školami, mezinárodními institucemi apod.

 • Budeme posilovat prestiž NNO, jejich postavení ve společnosti a docenění práce zaměstnanců NNO i dobrovolníků. V krajském zpravodaji a na krajském webu vytvoříme prostor pro prezentaci činnosti a akcí neziskových organizací.

 • Budeme působit na Vládu ČR a Poslaneckou sněmovnu, aby vytvořila legislativní rámec pro činnost spolků a pro postavení neziskových organizací v současné společnosti.

 • Navrhneme, aby neziskové organizace nebyly přehnaně posuzovány z hlediska veřejné podpory a nebyly zařazovány do režimu „De Minimis“ - chceme podobný přístup, jaký je např. ve Francii, Německu, Rakousku či Holandsku.

 • Poskytneme partnerské zapojení kraje do nadací a obecně prospěšných společností u projektů, které to pro svou realizaci, prospěšnou pro kraj, budou vyžadovat.