Aktuality, zajímavosti
Spolupráce ČR a Svobodným státem Sasko v rámci Strukturálních fondů EU

Na zámku Weesenstein podepsali 2. května saský státní ministr životního prostředí a zemědělství Frank Kupfer (CDU) a náměstek ministra pro místní rozvoj ČR Michal Janeba „Politické prohlášení o vůli pokračovat v přeshraniční spolupráci mezi ČR a Svobodným státem Sasko v rámci Strukturálních fondů EU“.

Slavnostnímu aktu se zúčastnili radní LK pro evropské projekty Ivana Hujerová a radní Karlovarského kraje Petr Navrátil, generální konzulka ČR v Drážďanech Jarmila Krejčíková, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, saského Státního ministerstva životního prostředí a zemědělství, Úřadu zemské rady okresů Saské Švýcarsko a Východní Krušnohoří, Saské rozvojové banky a Společného technického sekretariátu Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi ČR a Svobodným státem Sasko.

Saská a česká strana hodlá navázat na výše uvedený program i v budoucím programovacím období strukturálních fondů EU 2014 – 2020, neboť je osvědčeným prostředkem pro účinné srůstání regionů v česko-saském pomezí. Ve zdravicích aktérů zazněl záměr dále společně rozvíjet česko-saské příhraničí, zvýšit jeho konkurenceschopnost a zlepšit životní podmínky jeho obyvatel. Obě strany hodlají navázat na úspěchy přeshraniční programu Cíl 3, který v období 2007 – 2013 podpořil částkou 207 mil. EUR více než 200 společných projektů po obou stranách společné 424 km dlouhé hranice.

„Místo podpisu Politického prohlášení bylo vybráno záměrně – zámek Weesenstein je typickým příkladem smysluplného využívání těchto fondů, jednak úzce spolupracuje se zámkem v Děčíně a pak realizoval Cílem 3 podpořený projekt, který mj. zahrnoval výstavu Zámecké interiéry v Sasku a v Čechách,“ uvedla Ivana Hujerová.

Saská strana se na období 2014 – 2020 aktivně a systematicky připravuje, což lze spatřovat v realizovaných změnách na straně Řídicího orgánu. Od 1. 10. 2012 jeho funkci od saského Státního ministerstva hospodářství, práce a dopravy převzalo saské Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství, které se od 1. 1. 2013 stalo též Certifikačním orgánem Programu Cíle 3. Došlo i k personálním změnám na straně Řídicího orgánu ve snaze optimálně jej nastavit pro potřeby nového programovacího období.

„Podepsané Politické prohlášení lze považovat za další impuls pro rozvoj přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko v období let 2014 – 2020. Nový program má ambici navázat na uplynulých 7 let praktických zkušeností s přípravou a realizací přeshraničních projektů a napomoci rozvíjet potenciál česko-saského příhraničí a stát se jednou z vlajkových lodí česko-saských bilaterálních vztahů. Je zároveň závazkem pro českou stranu, že bude aktivně postupovat zejména při výběru společných priorit a při dosažení vyváženého poměru národních příspěvků,“ vysvětlila liberecká radní.

Dokument

Politické prohlášení o vůli pokračovat v přeshraniční spolupráci mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Strukturálních fondů Evropské Unie

Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v posledních letech významně přispěla k rozvoji společného pohraničí. Díky mnoha podpořeným přeshraničním projektům bylo pohraničí připraveno na budoucí výzvy a jeho vývoj byl pozitivně ovlivněn.

Další rozvoj česko-saského pohraničí jako společného a perspektivního životního, přírodního a hospodářského prostoru, posílení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí a trvalé zlepšení životních podmínek pro jeho obyvatele je deklarovaným společným cílem České republiky a Svobodného státu Sasko, aby pohraničí také v budoucnu mohlo plně rozvinout svůj potenciál a postavit se mnohostranným výzvám. Pro dosažení tohoto společného cíle je nevyhnutelné pokračovat v přeshraniční spolupráci v rámci Strukturálních fondů Evropské unie tak, jak nyní probíhá v rámci dotačního programu „Ziel 3 / Cíl 3 - Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“.

Z těchto důvodů potvrzují podepsaní svůj záměr

  1. ustavit společnou pracovní skupinu pro přípravu programu, vedenou Řídícím orgánem, kterým i nadále bude Ministerstvo životního prostředí a zemědělství a Národním orgánem, kterým i nadále bude Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
  2. po zveřejnění nových nařízení pro Strukturální fondy Evropskou komisí co nejrychleji začít s programováním nového programového období od r. 2014, aby se zajistilo plynulé navázání na nyní probíhající programové období.
  1. vytvořit správní struktury, které zajišťují efektivní a cíleně orientované přidělování dotačních prostředků a zároveň splňují vysoké požadavky Evropské komise týkající se kvality projektů a auditních standardů. Při vytváření struktur pro realizaci programu by se měl brát zřetel na nabyté zkušenosti a měly by se vyčerpat existující potenciály pro jejich optimalizaci.
  1. nastavit co nejjednodušší a nejefektivněji postupy pro podávání žádostí a vyúčtování ve smyslu požadavků evropského a národního práva, aby bylo nositelům projektů umožněno soustředit se na obsahovou realizaci svých projektů a dosáhnout co nejlepších výsledků.
  1. i v budoucnu sledovat jako nejdůležitější cíl zlepšení konkurenceschopnosti společného pohraničí, plynulé posilování jeho soudržnosti a vytváření atraktivního území. Konkrétní tematické priority budoucího programu budou stanoveny v rámci možností nových nařízení pro Strukturální fondy.
  1. usilovat o pokud možno vyvážený poměr národních příspěvků, které budou vloženy do společného rozpočtu programu, při respektování národních pravidel pro alokování prostředků mezi jednotlivé programy přeshraniční spolupráce
  1. stejně jako v minulosti se v rámci stanovení konkrétních tematických priorit řídit podle skutečných potřeb v regionu. Za tímto účelem má být zpracována společná studie s analýzou dotačního území. V každém případě musí být při plánování programu pro dotační období od r. 2014 zohledněna regionální specifika, aby byla podpora plně účinná a bylo možné trvale dosahovat stanovených cílů.
  1. při výběru společných priorit pro česko-saský program mají být přiměřeně zohledněny možnosti podpory z programů Strukturálních fondů realizovaných na národní, resp. regionální úrovni.

Podepsaní jsou přesvědčeni o tom, že programy přeshraniční spolupráce podstatně přispívají k atraktivitě a perspektivnosti společného pohraničí.

Z tohoto důvodu se tímto potvrzuje, že Česká republika a Svobodný stát Sasko chtějí v rámci Strukturálních fondů Evropské unie od roku 2014 za účelem dosahování společných cílů i nadále aktivně a partnersky spolupracovat a realizovat společný program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko.